ЛАЙЛАЙ КОР ХАКИДА ШЕЪРЛАР ТУПЛАМИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

0 Comments

Рухдан бегона… Мен — хаста жондирман! Сексуальные шер просто шон Талпиндим бир ажиб иликлик томон, Талпиндим такдирдан бехабар, бегам. E-mail обязательно Адрес никогда не будет опубликован. Дарди армон таърифин айтсам оловлангай тилим, Ул беомону беомон, хам беомондин ёмон.

Добавил: Moogule
Размер: 49.99 Mb
Скачали: 17140
Формат: ZIP архив

Дардларимни унутгандай булгандим, Умид каро ранглар билан куршалди.

энг яхши шерлар туплами |

Сен сузингни билиб-билмай суладинг, Энг аввало уз нафсингни уйладинг, Шу билан кулингни конга буядинг… Аллохнинг сояси эмас хукмдор. Гох маглуб булади жангга кирган он- Баттол ганимга хам курсатиб шафкат… Грац. Хотинлар сизларга эмас эрмаклар, Лозимдир аларни суйиб юрмаклар! Все бесплатно и без коп Недан кетдим, кимга бош эгиб — Сарсон кездим чулу-денгиз, тог… Юракларим кабариб кетди- Сени излаб топгунимча то… Энди сени тинглайман факат.

Узиккан кунгилга чирмашган гурур- Ёвузлик зарбига тутар куксини… Дард булиб колурсан мен учун нахот… Гохида гойибсан, гохо намоён. Кун утар, тунлар утар, факат Аллохдан умид, Минг шукрким, ёв холиб келди кю, расво булмадим. Ёвузлик — устун, Эл туткун.

Кояларнинг ортида калтираб турмасангчи, Юрагимга зарбма-зарб шеэрлар тулдирмасангчи, Мен ошикни узингга бунча зор килмасангчи, Ёр васлига етмасдан гамда улдирмасангчи, Хижрон уртар багримни шундай хам хеч беомон… Бугун узим туткунман, Оху, Оху, Охужон!

Бу ер хайкалзорми ёки кабристон- Кушларга барибир.

Шерлар туплами

Кундан кунга огир юртниниг ахволи, Унутилди нону-коннинг уволи, Дину имон кетти етиб заволи, Кандай узар экан узбекнинг оти…. Жахолат юзида аламли газаб… Чалажон адолат ётибди кулиб.

  ЭЛЬМИРА КАЙЫП КЫЗЫ ВСЕ ПЕСНИ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Политика использования файлов cookie. Оёгим лойга ботганда Кулим тутиб тортгувчим йук.

O’xshash maqolalar.

Угри подшох миршаблари угри экан, Угри экан, угриларнинг зури экан, Биздек авом пешонасин шури экан… Менга шеърьар килиб киприк кокма, болам. Бир ажиб элдир элим,авоми кул,подшохи кул, Ёв имо килса мудом-узин бадном этгай нукул, Бу балога йук даво, конимда шул,жонимда шул… Дод десанг хам ушаман,войдод десанг хам ушаман.

Ёзилиш-чун улар сафига Яхшиларни асранг ёмонлар!

Сурар канотин, Калбим эса доги билан лол. Кандай эхтиёж- Бу холга дуч килди умрим шомида…. Айтай десам дардларимни тингларми кум, Кумдек тузиб бораябман хатто узим, Долга к долга соя кезар уфкда маъшум… Кел, эй такдир, сенга колди энг сунгги суз.

Xurshid Davron. Muhabbat haqida she’rlar (I)

Ёнакёна кун етиб шукроналар харида яна, Бул сабил жонни иймон, ёки армон ёндирмаса. Гудаклар нон сураб зорланар, Оталар бош эгиб орланар, Кимларга ёлборар,хорланар… Юрт холи — шу холга айланди. Бир к бирига ёв караш бирла бокар харбир одам, Гох узи, гох борлигига тутку билан тутку келар. Багрим бир ой тулдирар деб уйладим, Калкиб к калкиб, ичим тулиб суйладим, Севдим деса севиндим, буй буйладим… Буй буйладим ва охири хур булдим.

MP3: Айрилик Хакида Шерлар Бесплатно Скачать Mp3 и Слушать Онлайн | MP3GOO

Юрт хайрон, аммо суз демокка тоб йук, Жимгина бош эгар, савол-жавоб йук. Сенсиз йиглаб юрак бедор, Киёматга колди дийдор Жафокаш, захматкаш халкимдан узга- Сотилмаган киминг колди, Туркистон! Мен шохман, демакки, деганим деган, Истасам сизни хам еганим еган. Купдан у курмаган куёш юзини, Купдан унга кулиб бокмаган осмон. Укирабер икки кузинг кон булиб, Ога-ини, харбиринг бир ён булиб, Катта-кичик уз холингга хон булиб… Хор килинган виждонингга мотам туелами Сизга бугун хакда йук, Падаркушсиз,казо йук, Ком.

  НАТАЛЬЯ ЯБЛОЧКОВА О БОЖЕ КАКИЕ МУЖЧИНЫ ЗНАКОМСТВО СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Унинг розилиги деб шамол мисол югургин. Мовий булди Темур тутган тугимиз, Ёвга аён эмас тортган ухимиз, Захмат чексак хамки тушмас рухимиз, Замон булар бизнинг замон,оз колди… Иншооллох,оз колди!

Дустинг киму, ёвинг кимдир, билмадинг, Ининг киму, довинг кимдир, билмадинг, Йулларингда говинг кимдир, билмадинг… Кулдан кетган имконингга мотам тут! Билолмай хам коламан фаркин- Кайбири-у, кайбириси-бу… Мен Аллохдан сабр сурайман, Мен Шайлай сурайман токат.